Umožnění přístupu žáků 2. stupně do školy

Vážení rodiče,

od 8. června bude žákům 2. stupně umožněna přítomnost v základní škole.

Nabízíme žákům možnost setkání s vyučujícími formou konzultací, které budou navazovat na distanční výuku. Dále žákům bude umožněno vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

Vyučující do 30. 5. 2020 nabídnou na nástěnce třídy (Bakaláři) žákům konzultační hodiny v týdnech od 8. 6. do 12. 6. a od 15. 6. do 19. 6. 2020.
Zájemci o konzultační hodiny se přihlásí jednotlivým vyučujícím prostřednictvím Komens (Bakaláři) do 2. 6. 2020.

Časový harmonogram jednotlivých konzultací bude zveřejněn 3. 6. 2020 na webových stránkách i na budově školy.
Žáci přinesou při prvním vstupu do školy vyplněné a zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení, které najdete zde.

Organizace výuky od 8. 6. 2020

8. – 19. 6. 2020 distanční výuka + konzultace učitelů (dle harmonogramu)
23. 6. 2020

8.45 – 10.45 hod.

třídnické hodiny 6. ročníků

(skupiny do 15 žáků, rozdělení v kompetenci třídních učitelů)

24. 6. 2020

8.45 – 10.45 hod.

třídnické hodiny 7. ročníků

(skupiny do 15 žáků, rozdělení v kompetenci třídních učitelů)

25. 6. 2020

8.45 – 10.45 hod.

třídnické hodiny 8. ročníků

(skupiny do 15 žáků, rozdělení v kompetenci třídních učitelů)

26. 6. 2020

8.45 – 10.45 hod.

třídnické hodiny 9. ročníků

(skupiny do 15 žáků, rozdělení v kompetenci třídních učitelů)

30. 6. 2020

od 8.00hod.

předání vysvědčení (bude upřesněno)
 • Organizace konzultací, včetně zajištění hygienických podmínek, bude probíhat dle doporučení MŠMT a jeho metodických pokynů.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Do budovy školy není umožněn přístup doprovodu žáků.
 • Shlukování žáků či jejich doprovodu před vstupem či výstupem ze školy není dovoleno.
 • Učitelé si budou žáky vyzvedávat před budovou školy. Samostatný vstup žákům není povolen.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest),nesmí do školy vstoupit.
 • Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Čestné prohlášení bude v kanceláři zástupců orazítkováno a žák dostane kopii, kterou se bude vždy prokazovat před vstupem do školy u každého vyučujícího.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. při protinádorové léčbě,
 7. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Mgr. Jiří Cabrnoch
ředitel školy