Výuka žáků 1. stupně

Na základě rozhodnutí vlády ČR je od 25. 5. 2020 umožněna dobrovolná prezenční výuka žákům 1. stupně ve skupinách s maximálně 15 žáky.

Zákonní zástupci musí z organizačních důvodů přihlásit své dítě nejpozději do pondělí 18. 5. 2020, a to vyplněním přiložené přihlášky a zasláním na školní e-mailovou adresu info@zs-raf.cz nebo vložením do boxu v prostoru recepce. 

 

Čestné prohlášení o neexistenci virových příznaků odevzdá žák podepsané před první výukovou hodinou, tj. 25. 5. 2020. Formulář čestného prohlášení je přiložen ke stažení níže, nebo je možné ho vyzvednout v pracovní dny od 8.00 do 12.00 v prostoru recepce. Stejně tak zde najdete i tiskopis přihlášky k výuce.

Časový harmonogram výuky a rozdělení do skupin bude zveřejněno 20. 5. 2020.

Potřebné formuláře pro výuku jsou v této tabulce. Oba dva formuláře musí být vyplněny

a odevzdány, jinak nebude možné žáka k výuce přihlásit!

 

Čestné prohlášení

ke stažení zde

 

 

Přihlášení žáka na výuku

ke stažení zde

Organizace výuky

 • Organizace výuky, včetně zajištění hygienických podmínek, bude probíhat dle doporučení MŠMT a jeho metodických pokynů. Ředitel školy má však prostor pro individualizaci jednotlivých opatření dle situace ve škole.
 • Dopolední výuka bude probíhat od pondělí do pátku dle časového harmonogramu (čtyři vyučovací hodiny).
 • Odpolední blok bude probíhat do 15 hodin. Čas ukončení je pro všechny žáky přihlášené na odpolední blok jednotný.
 • Žáci se mohou účastnit dopolední výuky i odpoledního bloku, nebo pouze dopolední výuky.
 • Nárok na oběd ve školní jídelně mají jen žáci, kteří se zúčastní dopolední i odpolední výuky.
 • Pokud se žák zúčastní dopolední a odpolední výuky, a nebude chodit na oběd do školní jídelny, musí si oběd přinést z domova. Není dovoleno opustit školu z důvodu stravování.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.
 • Vzhledem k rozdělení žáků do skupin budou vedením výuky pověřeny také asistentky pedagoga a vychovatelky. Vyučující by se po celou dobu opatření neměl ve skupině měnit. Výjimku tvoří případy nemoci či návštěvy lékaře apod.
 • O složení skupin a přidělení vyučujícího rozhoduje ředitel školy.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Do budovy školy není umožněn přístup doprovodu žáků. S tím souvisí také vyzvedávání žáků po skončení výuky (dopoledne i odpoledne), kdy také nebude rodičům umožněn vstup do školy.
 • Shlukování žáků či jejich doprovodu před vstupem či výstupem ze školy není dovoleno.
 • Před školou se musí dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
 • Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník, který žáky bude organizovat do skupiny
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
 5. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 6. při protinádorové léčbě,
 7. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 8. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 9. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 10. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 11. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

                                                                                          Mgr. Jiří Cabrnoch
ředitel školy