Zahájení školního roku 2021/2022 – 1. ročník a Přípravná třída

Slavnostní přivítání žáků prvního ročníku a Přípravné třídy proběhne 1. 9. 2021 od 7. 55 hod. v kmenových učebnách.

Třídní učitelky si vyzvednou žáky i s jejich rodiči před základní školou v 7. 45 hod.

Rodič či jiný doprovod dětí musí mít již při vstupu do školy a po celou dobu konání akce (ve všech vnitřních prostorách školy) nasazený respirátor předepsaného typu. Děti budou mít roušku či obdobnou ochranu úst a nosu nasazenou při vstupu do školy, během dalšího průběhu slavnostního zahájení se budou řídit pokyny pedagogických pracovníků.

O organizaci výuky 2. a 3. září bude informovat žáky a zákonné zástupce třídní učitelka.

 

Základní hygienická opatření

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

Pohyb ve společných vnitřních prostorách se řídí aktuálně platnými nařízeními. Žáci nosí ve vnitřních společných prostorách zdravotnickou roušku, nanoroušku nebo respirátor.

Vyučování ve třídách probíhá bez roušek.

Vstup jiných osob (rodiče, doprovod …) do budovy školy je zakázán. Pouze ve výjimečných případech si mohou tyto osoby sjednat schůzku s vyučujícími, kteří si je osobně vyzvednou v recepci školy. Po celou dobu návštěvy školy pak musí mít nasazený respirátor FFP2 či certifikovanou nanorouškou.

 

Povinné testování žáků 1. ročníků a Přípravné třídy antigenními testy proběhne v tělocvičnách základní školy pod dohledem pedagogického pracovníka ve dnech 2., 6. a 9. září. Typ testu je obdobný, jako uplynulý školní rok. Žáci budou v tyto dny vstupovat do školy vedlejším vchodem do tělocvičen v čase           7.15 – 7. 35 hod.

Testovat se nemusí žáci, kteří v tištěné formě kopií dokumentu, který si ponechá škola, předloží negativní výsledek platného antigenního či PCR testu z odběrového místa nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu).

Další informace či případné změny oznámí vedení školy či třídní učitelka.

Ve dnech 2., 6. a 9. září (povinné testování) odpadá ranní družina!