Přípravná třída

Vážení rodiče,

i pro školní rok 2021/2022 plánujeme otevřít přípravnou třídu. Kdo má zájem o místo v přípravné třídě, prosíme donést k zápisu vyjádření PPP, nebo SPC o odkladu školní docházky dítěte, nebo doporučení ŠPZ, kde je uvedeno doporučení ZAŘAZENÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY.

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do PT vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravná třída bude otevřena při minimálním počtu zájemců 10 (maximální počet ve třídě je 15 dětí).

V souladu s §47 odst. 2 školského zákona o zařazování do PT základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kritéria pro přijetí do PT:

  • Přednostně dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem v Nymburce, Všechlapech a Kamenném Zboží, v případě cizinců s místem pobytu v Nymburce, Všechlapech a Kamenném Zboží.
  • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v Nymburce, Všechlapech a Kamenném Zboží, v případě cizinců s místem pobytu v Nymburce, Všechlapech a Kamenném Zboží.
  • Dítě s povoleným odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem mimo Nymburk, Všechlapy a Kamenné Zboží, v případě cizinců s místem  pobytu mimo Nymburk, Všechlapy a Kamenné Zboží.
  • Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem mimo Nymburk, Všechlapy a Kamenné Zboží, v případě cizinců s místem  pobytu mimo Nymburk, Všechlapy a Kamenné Zboží.

Do 31. 5. 2021 přijímáme přihlášky do přípravné třídy na školní rok 2021/2022.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

V přípravné třídě se vzdělává minimálně 10 a maximálně 15 dětí.

– Rok v přípravné třídě se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují, na konci roku obdrží závěrečné hodnocení.

Obsah vzdělávání v přípravné třídě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Stanoveného cíle se dosahuje uplatňováním nejrůznějších výchovně vzdělávacích prostředků, které svým obsahem i formou odpovídají stupni vývoje dětí. Základem je organizovaná činnost dětí – různé druhy her, rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Těžiště práce spočívá v rozumové výchově, skládající se z několika složek (jazykové a komunikativní výchovy, rozvoje matematických představ a rozvoje poznání) a v rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí.

– Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná, rodiče hradí pouze stravné, příp. úplatu za školní družinu.

Dotazy týkající se přípravné třídy směřujte na Mgr. Janu Zábranskou (603417967; jana.zabranska@seznam.cz)