Volba povolání

Oblast poradenství pro volbu povolání má na naší škole dlouholetou tradici. Již několik let využívají žáci kabinet výchovného poradce pro volbu povolání, který je vybaven příslušnou literaturou a počítačem sloužícím žákům k vyhledávání informací o školách.

V 8. ročníku pracujeme se žáky skupinově formou různých besed a exkurzí, v 9. ročníku je pak žákům věnována individuální pozornost. S každým žákem je prodiskutována volba jeho školy, pomůžeme mu vyplnit přihlášku na počítači, vytisknout ji.

Přihlášky zabezpečujeme i pro žáky 5. ročníků, kteří se hlásí na osmiletá gymnázia nebo na umělecké školy.

Rodiče mají možnost obrátit se na výchovného poradce v konzultačních hodinách v případě, že jejich dítě má potíže s výběrem střední školy. Konzultační hodiny ale slouží i pro ty žáky a rodiče, kteří jsou již rozhodnuti a pouze shání doplňující informace. Účast na konzultačních hodinách je vhodné domluvit předem z důvodu rozplánování pohovoru a získání dostatku času. V případě potřeby se lze dohodnout i na jiném termínu.

V oblasti volby povolání se nám velmi osvědčila spolupráce s Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce v Nymburce a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Nymburce.

 

Přijímací řízení na střední školy

 • Žáci si mohou podat dvě přihlášky ke studiu (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022, u všech ostatních oborů do 1. 3. 2023). V oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena jednotná přijímací zkouška z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace.
 • Přihlášky s prospěchem za celý 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku budou žákům vytištěny na základní škole v únoru (u škol s talentovými zkouškami během listopadu s prospěchem za 7. a 8. ročník). Také jim bude sděleno, zda potřebují přihlášku potvrdit od lékaře.
 • Rodiče posílají přihlášku na střední školu sami doporučeným dopisem (případně ji doručí osobně). K přihlášce mohou přiložit potvrzení PPP, pokud je v ní žák evidován např. pro vývojové poruchy učení.
 • Do 15. 3. 2023 vydá základní škola žákovi tzv. zápisový lístek (u oborů s TZ dříve).
 • Střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě v budově školy a na internetu (poštou zasílá střední škola pouze rozhodnutí o nepřijetí).
 • Do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí (viz výše) se zápisový lístek musí poslat na střední školu, na kterou chce žák nastoupit.
 • Pokud SŠ neobdrží od žáka zápisový lístek, uvolní jeho místo pro jiného uchazeče.
 • Zápisový lístek se může uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde by dodatečně přijat na základě odvolání.
 • Odvolání se podává do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Zasílá se řediteli střední školy, který vydal napadené rozhodnutí.
 • Pokud žák není přijat v 1. kole přijímacího řízení na žádnou střední školu, je dobré zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
 • Nevyjde-li odvolání (nebo ho žák nepodal), je možné podívat se na další možnosti ve 2. kole přijímacího řízení na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.
 • Ve druhém kole lze podat neomezený počet přihlášek.

 

Přijímací řízení – osmileté gymnázium

 • Žáci se mohou hlásit na dvě osmiletá gymnázia.
 • Přihlášky jim budou vytisknuty na základní škole v únoru.
 • Rodiče posílají přihlášky na gymnázia doporučeným dopisem (nebo je doručí osobně) do 1. 3. 2023.
 • K přihlášce mohou přiložit potvrzení PPP, pokud je v ní žák evidován (např. pro vývojové poruchy učení).
 • Kritéria pro přijetí budou zveřejněna na internetových stránkách gymnázia, je nutné tyto stránky sledovat.
 • Zadání testů pro přijímací zkoušky připravuje společnost CERMAT. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.cermat.cz.
 • Přijímací zkoušky se konají v dubnu.
 • Gymnázium zveřejní výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem
  na veřejně přístupném místě v budově školy a na internetu (poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí).

 

Zápisový lístek

 • Obdrží žáci ve škole do 15. 3. 2023
 • Do 10 pracovních dnů po zveřejnění rozhodnutí o přijetí (viz výše) se zápisový lístek musí poslat na gymnázium (vyplní se údaje v bodě 1).
 • Pokud gymnázium neobdrží od žáka zápisový lístek, uvolní jeho místo pro jiného uchazeče.
 • Zápisový lístek se může uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Odvolání

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání řediteli střední školy.

 

Zdroje informací při výběru střední školy

 • publikace
  • Atlas školství (středočeský kraj, Praha, hradecký kraj – lze půjčit ve škole)

 

 

 • IPS ÚP Nymburk – beseda se žáky 9. ročníku, lze se domluvit i individuálně
 • ,,burza škol” – v SOŠ a SOU Nymburk, burzy se účastní všechny školy okresu Nymburk a většina škol z okolních okresů (termín bude upřesněn)
 • PPP Nymburk – poskytuje testy profesionální orientace
 • dny otevřených dveří na středních školách
 • výchovný poradce pro volbu povolání
Konzultační hodiny:

Mgr. Blechová Romana
blechova.romana@zs-raf.cz
325 531 063
linka 112

Konzultace ve středu 14.00 – 15.30hod. nebo dle domluvy.
 

Důležité termíny:

 • 30. 11. 2022 – termín pro odevzdání přihlášek na školy s talentovými zkouškami
 • 1. 3. 2023 – termín pro odevzdání přihlášek na ostatní školy
 • 13. a 14. 4. 2023 – jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory SŠ s maturitou
 • 17. a 18. 4. 2023 – jednotná příjímací zkouška pro šestiletá a osmiletá gymnázia