Předmětové komise

Český jazyk a literatura

Předseda
Mgr. Zdeňka Léblová

Matematika - Fyzika

Předseda
Mgr. Zdeňka Tomešová

Cizí jazyky

Angličtina, Němčina, Francouzština, Ruština

Předseda
Mgr. Alžběta Urbanová

Společenské vědy a IVT

Dějepis, VKO, Informatika, Mediální výchova

Předseda
Mgr. Pavel Douděra

Přírodní vědy

Přírodopis, Zeměpis, Chemie

Předseda
Mgr. Zuzana Bartošová

Umělecká

Výtvarná výchova, Hudební výchova, Pracovní činnosti

Předseda
Bc. Vanda Špicarová

Sportovní

Tělesná výchova, VKZ, Pohybová výchova

Předseda
Mgr. Radek Miškovský

Metodické sdružení

1. stupeň

Předseda
Mgr. Hana Zubíková

Předmětové komise sdružují učitele stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy.
 

Úkoly předmětové komise:

 • Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.
 • Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
 • Koordinují tématické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů.
 • Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, k výuce používají pouze učebnice, které mají schvalovací doložku MŠMT, navrhují opatření na zlepšení stavu vybavenosti pomůckami a učebnicemi, nákup nových učebnic a učebních pomůcek projednávají s ředitelem školy.
 • Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
 • Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
 • Plánují DVPP.
 • Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek.
 • Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
 • Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.
 • Podílejí se na úpravě školního vzdělávacího programu.
 • Připravují žáky na soutěže, jednotlivé soutěže přidělují vyučujícím.
 • Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. 
 • Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.

Úkoly předsedy předmětové komise:

 • Vytváří koncepci práce PK, rozpracovává do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv.
 • Metodicky řídí a kontroluje práci ostatních členů komise a usiluje o jejich aktivní zapojení.
 • Vytváří plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávy a sebehodnocení školy.
 • Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace.
 • Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů.
 • Spolupracuje s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů.