Mimořádné opatření

Výuka 1. stupně

Vážení rodiče,

od 12. 4. 2021 je umožněna prezenční výuka žáků 1. stupně. Výuka bude probíhat rotačně, tzn. jeden týden prezenční výuka ve škole, druhý týden distanční výuka doma.

Rozdělení tříd:

Lichý týden, od 12. 4. 2021 nastupují prezenčně 1. A, 1. B, 1. C, 2. B, 3. A, 3. B, 5. B, 5. D

Sudý týden, od 19. 4. 2021 nastupují prezenčně 2. A, 2. C, 3. C, 4. A, 4. B, 4. C, 5. A, 5. C

 

 • Vstup do školy bude každé pondělí a čtvrtek od 7. 15 hod. umožněn pouze vedlejším vchodem (do prostoru tělocvičen), kde bude probíhat povinné testování žáků.

V úterý, ve středu a v pátek žáci půjdou do školy hlavním vchodem.

Žáci, kteří nebudou v příslušném týdnu testováni (absence na začátku vyučování nebo absence v pondělí nebo ve čtvrtek), se budou hlásit na recepci, kde budou testováni dodatečně.

K prezenční výuce mohou nastoupit pouze žáci s negativním testem.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře nebo KHS. Pokud ji škole nedoloží, účastní se testování.

 • Žáci, kteří budou vpuštěni do školy, se nebudou pohybovat v prostorách šaten a přezouvat se budou v kmenové třídě. V kmenových učebnách bude probíhat i odpolední družina.
 • Žák je povinen po celou dobu vyučování nosit chirurgickou roušku nebo certifikovanou nanoroušku. Respirátory nejsou povinné.

 

Testování

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek od 7. 15 hod. v prostorách tělocvičen bezprostředně po příchodu žáka do školy.

 • Po vstupu do školy vedlejším vchodem budou žáci rozděleni po třídách do jednotlivých šaten a tělocvičen.
 • Zde si žáci vydezinfikují ruce a obdrží test.
 • Podle návodu a za dohledu pověřených osob provedou testování. Žákům 1. – 3. tříd může pomoci jeden z rodičů.
 • Při negativním výsledku může žák vstoupit do prostoru školy.
 • Při pozitivním testu odchází žák do izolační místnosti nebo ihned opustí školu v doprovodu rodičů. V případě nepřítomnosti rodičů ve škole budou rodiče neprodleně informováni a odvedou si své dítě domů.
 • Doporučujeme rodičům, aby vyčkali na výsledek testu, aby se nemuseli vracet v případě pozitivního testu z cesty do práce zpět.
 • Pokud bude žák pozitivně testován v pondělí, odchází do karantény. Pokud bude pozitivní při testování ve čtvrtek, musí odejít do karantény celá třída.
 • V průběhu testování budou dodržovány všechny předepsané postupy.
 • Pokud nebude rodič souhlasit s testováním, dítě se nemůže účastnit výuky. Bude mít tedy omluvenou absenci. Škola mu nebude zajišťovat distanční výuku.

 

Obědy

 • Žáci, kteří budou mít prezenční výuku, se mohou stravovat ve školní jídelně.
 • Rodiče musí žáka ke stravování včas přihlásit.

 

Školní družina

 • Žáci, kteří mají v daném týdnu prezenční výuku a jsou přihlášeni do družiny, mohou školní družinu navštěvovat.
 • Vzhledem k dodržování homogenity tříd nebude probíhat ranní provoz družiny.
 • Odpolední školní družina bude probíhat v kmenových učebnách.
 • Žáci budou odvedeni před školu po obědě a v 15.00 hod.
 • Pokud žák bude odcházet po 15. hodině, rodiče musí písemně informovat vychovatelky o čase odchodu ze školní družiny. (ŠD bude probíhat v jiných prostorách a rodiče se odpoledne nedozvoní.)

 

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol (v týdnu, kdy nebudou na prezenční výuce)  ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola  dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Další informace žákům předají třídní učitelé.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a pochopení.

Vedení školy