Vážení rodiče,

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků:

 • 1. stupně základních škol denně
 • 9. ročníku základních škol denně
 • 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Vzhledem k tomu, že je nutné zachovávat homogenní skupiny žáků, rozhodli jsme o rozdělení tříd do dvou skupin následovně:

Lichý týden (od 30. 11.) – 6. A, 6. C, 7. A, 7. D, 8. C

Sudý týden (od 7. 12.) –  6. B, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B

Z organizačních důvodů budou od 30. 11. zrušeny rozvrhy se žlutě vyznačenými online hodinami. Pokud vyučující zařadí online hodinu do distanční výuky (pouze na uvážení jednotlivých pedagogů), žáci budou včas informováni prostřednictvím Google Classroom.

Distanční výuka je i nadále povinná!

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách. Proto byly pro žáky 5. – 9. ročníku upraveny rozvrhy, především hodiny cizích jazyků a volitelných předmětů.

Žáci budou rozděleni do skupin cizích jazyků v rámci svých kmenových tříd.

Dále není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, proto až do odvolání rušíme volitelné předměty v 7. – 9. ročníku a budou nahrazeny jinými vzdělávacími předměty, které budou vyučovány v celých třídách. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP.

tělesné výchově se doporučuje pobyt žáků na čerstvém vzduchu. V hudební výchově je zakázán zpěv.

Třídní učitelé budou s předstihem informovat žáky se změnami v rozvrhu třídy. 

 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny). Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
 • Žáci 1. stupně budou vstupovat do školy bez doprovodu hlavním vchodem.
 • Žáci 2. stupně budou vstupovat do školy vedlejším vchodem (bočním vchodem ze školního hřiště).
 • Žáci si všechno oblečení, pomůcky a přezůvky přenesou do kmenových tříd, kde si je budou nechávat, nebudou chodit do společných prostor šaten.
 • Žáci 2. stupně se nebudou stěhovat a zůstanou v kmenových učebnách.
 • Vstup do budovy školy pro rodiče a ostatní veřejnost je zakázán.
 • Zákonní zástupci mohou přijít do školy pouze po předběžné domluvě s vyučujícím (vyučující si vyzvednou rodiče u vchodu do školy).
 • Žádáme rodiče a ostatní veřejnost, aby při vstupu do školy používali roušku a u vchodu do školy si vydezinfikovali ruce.
 • Pro kontakt se školou používejte e-mail vyučujících příjmení.jméno@zs-raf.cz nebo telefon.
 • Škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka, a to i pro žáky, kteří jsou v daný čas vzděláváni distančním způsobem. Konzultace si musí žáci i zákonní zástupci předem domluvit s vyučujícími (vyučující si vyzvednou rodiče u vchodu do školy).

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.

Ranní provoz družiny: 1. a  2. ročník od 6: 00 hod.

                                        3., 4. a  5. ročník od 7: 00 hod.

Odpolední provoz školní družiny:

 1. tř. – Nováková, Hradecká provoz do 17: 00 hod.
 2. tř. – Bartošová, Zichová provoz do 17: 00 hod.
 3. tř. – Martincová, Brynychová provoz do 17: 00 hod.
 4. tř. – Vrtišková, asistenti pedagog provoz do 15: 00 hod.
 5. tř. – asistenti pedagoga provoz do 15: 00 hod.

Stravování žáků

Stravování za dodržení hygienických pravidel bude zajištěno pro žáky, kteří se budou účastnit prezenční výuky. Stravu musí zákonní zástupci včas objednat.