Výuka žáků 9. ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušky na střední školu

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 30. 4. 2020 je umožněn od 11. 5. 2020 vstup do školy žákům 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky ve skupinách s maximálně 15 žáky.

Výuka českého jazyka a matematiky bude probíhat vždy v úterý a čtvrtek podle následujícího rozpisu:

9.A – 1. skupina – 8.00-9.00hod. Český jazyk, 9.15-10.15hod. Matematika

9.A – 2. skupina – 8.00-9.00hod. Matematika, 9.15-10.15hod. Český jazyk

9.B – 10.30-11.30hod. Matematika

 Zákonní zástupci musí z organizačních důvodů přihlásit své dítě nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 třídním učitelkám, a to zasláním zprávy prostřednictvím systému Bakaláři (Komens). Uveďte, zda se Vaše dítě bude účastnit přípravy z obou předmětů nebo pouze českého jazyka nebo pouze matematiky.

Čestné prohlášení o neexistenci virových příznaků odevzdá žák podepsané před první výukovou hodinou. Formulář čestného prohlášení je přiložen zde, nebo je možné ho vyzvednout v pracovní dny od 8.00 do 12.00 v prostoru recepce.

 • V žádném případě by nemělo docházet ke shromažďování žáků před školou.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.
 • Žák je povinen se po přihlášení účastnit výuky dle provizorního rozvrhu. Opakovaná bezdůvodná neúčast, neplnění povinností nebo další porušení pravidel může být důvodem k vyloučení ze vzdělávací aktivity.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce žáka písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z výše uvedených nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Mgr. Jiří Cabrnoch
ředitel školy