Úvodní slovo

Milí žáci, rodiče a přátelé ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R.A.F. 1989,

od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012 realizujeme projekt „Zvyšování environmentálního vzdělávání žáků ZŠ R.A.F. Nymburk“.

Projekt si klade za cíl zkvalitnit znalost studentů I. a II. stupně naší školy v oblasti environmentálního vzdělávání propojením environmentální výchovy do modulové výuky s využitím nově nakoupených moderních komunikačních prostředků a učebních pomůcek. Za tímto účelem bude vybudována environmentální laboratoř a vybavena novým nábytkem, televizí, nástěnnými mapami, encyklopediemi, DVD i učebnicemi a z prostředků školy interaktivní tabulí. Na chodbách a ve třídách budou umístěny nádoby na třídění odpadu, aby žáci mohli získané znalosti o významu životního prostředí promítat přímo do praxe. Kromě pochopení nutnosti ochrany životního prostředí, hospodárného využívání energií a osvojení klíčových kompetencí pro celoživotní podporu udržitelného rozvoje a jednání v jeho duchu, si žáci prohloubí znalosti z oblastí fyziky, chemie, přírodovědy a ekologie, čímž si zvýší své předpoklady k snazšímu uplatnění na trhu práce či v dalším studijním procesu.

Inovace výuky bude probíhat pomocí nových materiálů vytvářených pro interaktivní tabuli, zábavných laboratorních pokusů,  didaktických her,  interaktivního projektového vyučování a pomocí projektových dnů i exkurzí. Studenti naší školy tak získají:

  • přirozené používání environmentální výuky jako zdroje informací
  • upevňování a rozšiřování znalostí v oblasti fyziky, chemie, přírodovědy a ekologie
  • zvýšení motivace k ochraně přírody
  • zatraktivnění výuky
  • příležitost k zábavnému využívání věd ve školním prostředí

Inovativní vyučování je v souladu se ŠVP a strategickými dokumenty. Nové výukové materiály budou vytvářeny a zaváděny pedagogy školy, kteří absolvují semináře o implementaci a aplikaci nových výukových metod.

Projekt „Zvyšování environmentálního vzdělávání žáků ZŠ R.A.F. Nymburk“ schválený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) s registračním číslem CZ.1.07/1.1.06/03.0092 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Celkové alokované prostředky na projekt činí 1.595.149,03 Kč.